Senior shares love for jazz music

Logan Hawkins shares his passion for Jazz music and wins prestigious award