Playing their heart out

Christian Naujokaitis and Nolan Nemitz